HF Shack of VK2HV

HF Shack of VK2HV
Ameritron AL-811H,Icom IC-738,Yaesu FT-2000

Friday, March 21, 2008