HF Shack of VK2HV

HF Shack of VK2HV
Ameritron AL-811H,Icom IC-738,Yaesu FT-2000

Friday, March 21, 2008

Wednesday, March 5, 2008

Tuesday, March 4, 2008

Monday, March 3, 2008

Sunday, March 2, 2008