HF Shack of VK2HV

HF Shack of VK2HV
Ameritron AL-811H,Icom IC-738,Yaesu FT-2000

Wednesday, March 5, 2008